Tabasalu - Rannamõisa – Ilmandu veemajandusprojekt

10.04.2018 - 10.04.2018

Tabasalu - Rannamõisa – Ilmandu veemajandusprojekt – veetöötlusjaamade, vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks.

Käesoleva aasta aprillist käivitus kaua oodatud Tabasalu, Rannamõisa veemajandusprojekt, mille eesmärgiks on Tabasalu alevikus laiendada ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku ning rekonstrueerida amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud, laiendada Rannamõisa küla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku ning rajada Ilmandu külla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrk, rekonstrueerida Keskuse, Sarapuu ning Allika puurkaevpumplad.

Projekti lõpptulemusel on hõlmatud piirkonna kinnistuomanikel võimalus liituda kaasaegse ning kõikidele nõuetele vastava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ning sh on elanikele tagatud kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine.

Põhjalikum ülevaade projektist: Tabasalu - Rannamõisa – Ilmandu veemajandusprojekt

Popup