Tabasalu- Rannamõisa- Ilmandu veemajandusprojekt

 

Projekt: Tabasalu, Rannamõisa veemajandusprojekt – veetöötlusjaamade, vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks
Projekti nr: 2014-2020.7.01.17-0040
Projekti algus: 10.04.2018
Projekti lõpp: 31.10.2020
Projekti maksumus: 4 536 655,38 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Projekti rahastajad: - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (Ühtekuuluvusufond) 84%
- Harku vald ja OÜ Strantum 16%
Töövõtjad:
Veetöötluse rekonstrueerimine ja Tabasalu ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine
Projekteerimis- ehitustööde peatöövõtja: Konsortsium Schöttli Keskkonnatehnika AS ja AS Viimsi Keevitus
Ilmandu ja Rannamõisa ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine
Projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtja: MSM OÜ

Projekti tutvustus:

Projekti eesmärgiks oli Tabasalu alevikus laiendada ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku ning rekonstrueerida amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud, laiendada Rannamõisa küla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku ning rajada Ilmandu külla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrk, rekonstrueerida Keskuse, Sarapuu ning Allika puurkaevpumplad. Projekti tulemusel tagatakse eelnevalt loetletud asumites kõigile elanikele võimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Tabasalu aleviku amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tulemusel paraneb ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni töökindlus (väheneb veeavariide arv, arvestamata vee osakaal, reovee imbumine pinnasesse, kanalisatsioonitorustike avariidest tulenev negatiivne mõju veekogumite seisundile). Keskuse, Sarapuu ja Allika puurkaevpumplate rekonstrueerimise tulemusel tagatakse Tabasalu aleviku, Rannamõisa ning Ilmandu küla elanikele võimalus kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks.

Projekteerimistööde maht:

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 4,1 km
Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 1 km
Reoveepumpla rajamine 17 komplekt
Reoveepumpla rekonstrueerimine 2 komplekt
Purgimissõlme rajamine 1 komplekt
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 0,9 km
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 10,1 km,
274 uut liitumispunkti
Veetorustiku rekonstrueerimine 2,7 km
Veetorustiku rajamine 12 km,
242 uut liitumispunkti
Puurkaevude rekonstrueerimine 3 komplekt

TEOSTUSJOONISED

Tabasalu

Rannamõisa

Ilmandu

Tabasalu veemajandusprojekti audit

Popup