Tabasalu- Rannamõisa- Ilmandu veemajandusprojekt

 

Projekt: Tabasalu, Rannamõisa veemajandusprojekt – veetöötlusjaamade, vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks
Projekti nr: 2014-2020.7.01.17-0040
Projekti algus: 10.04.2018
Projekti lõpp: 31.10.2020
Projekti maksumus: 4 536 655,38 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Projekti rahastajad: - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (Ühtekuuluvusufond) 84%
- Harku vald ja OÜ Strantum 16%
Tellija esindaja: Valdo Liiv; e-post: valdo.liiv@strantum.ee; tel. +372 50 100 36
Töövõtjad ja kontaktisikud:
Veetöötluse rekonstrueerimine ja Tabasalu ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine
Projekteerimis- ehitustööde peatöövõtja: Konsortsium Schöttli Keskkonnatehnika AS ja AS Viimsi Keevitus
Veetöötluse projektijuht: Raul Juhkam; e-post: raul@schottli.ee; tel. +372 512 5699
Torutööde projektijuht: Jaak Ritso; e-post: jaak@viimsikeevitus.ee; tel. +3720505 0976
Projekteerimistööde juht: Indrek Salis; e-post: indrek@schottli.ee; tel. +372 5036863
Objektijuht: Veera Petrova; e-post veera@viimsikeevitus.ee; tel. +372 59 124 777
Ilmandu ja Rannamõisa ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine
Projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtja: MSM OÜ
Töövõtja esindaja: Tõnis Samm; e-post: info@msmarendus.ee; tel. +372 5040281
Projekteerija: Sweco Projekt AS
Projekteerimistööde juht: Irene Karindi; e-post irene.karindi@sweco.ee; tel. +372 5078128
Omanikujärelevalve: Infragate Eesti AS
Järelevalve meeskonna juht: Sven Küün; e-post: sven.kuun@infragate.ee; tel. +372 56 667 980
Omanikujärelevalve spetsialist: Virgo Savila; e-post: virgo.savila@infragate.ee; tel. +372 51 72 532

Projekti tutvustus:

Projekti eesmärgiks on Tabasalu alevikus laiendada ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku ning rekonstrueerida amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud, laiendada Rannamõisa küla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku ning rajada Ilmandu külla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrk, rekonstrueerida Keskuse, Sarapuu ning Allika puurkaevpumplad. Projekti tulemusel tagatakse eelnevalt loetletud asumites (asumi osal, mis asub reoveekogumisalal) kõigile elanikele võimalus ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumiseks. Tabasalu aleviku amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tulemusel paraneb ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni töökindlus (väheneb veeavariide arv, arvestamata vee osakaal, reovee imbumine pinnasesse, kanalisatsioonitorustike avariidest tulenev negatiivne mõju veekogumite seisundile). Keskuse, Sarapuu ja Allika puurkaevpumplate rekonstrueerimise tulemusel tagatakse Tabasalu aleviku, Rannamõisa ning Ilmandu küla elanikele võimalus kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks. Projekti elluviimine tagab Tabasalu aleviku, Rannamõisa ning Ilmandu küla laiendatava ja/või olemasoleva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni infrastruktuuri ning teenuse vastavuse Eesti seadustele ja Euroopa Liidu direktiividele, mis reguleerivad põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti, samuti reovee kokku kogumist ja puhastamist.

Projekteerimistööde maht:

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 3755 m
Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 955 jm
Reoveepumpla rajamine 16 komplekt
Reoveepumpla rekonstrueerimine 1 komplekt
Purgimissõlme rajamine 1 komplekt
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 862 m
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine

8642 m,
233 uut liitumispunkti

Veetorustiku rekonstrueerimine 2744 m
Veetorustiku rajamine 10 779 m,
233 uut liitumispunkti
Puurkaevude rekonstrueerimine 3 komplekt

Tabasalu, Rannamõisa, Ilmandu veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine on kinnistu omanikele tasuta. Lisaks on kinnistuomanikul võimalik taotleda KIK-ist toetust kinnistusisese vee- ja kanalisatsioonitaristu välja ehitamiseks. NB! Alates 8. maist 2020 on võimalik toetust taotleda ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud.

Tabasalu

Rannamõisa

Ilmandu

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) meede: "Toetus eraisikute kinnistusisese vee- ja kanalisatsioonitaristu välja ehitamiseks". 

KiK Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine infoleht

Popup