Tabasalu võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhinna kujundamine

Osaühing Strantum tegeleb Tabasalu võrgupiirkonnas soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga. Ettevõte toodab Tabasalu võrgupiirkonnas soojust ühes katlamajas, mille tootmisseadmete koguvõimsuseks on 6,05MW.Kogu soojus jaotatakse 3,754 km pikkuse kaugküttevõrgu kaudu, millest 3,716 km ehk 99,0% on rekonstrueeritud.Tabasalu võrgupiirkonna kaugküttevõrku on ühendatud 40 soojust tarbivat hoonet, millele müüakse soojust ka suveperioodil (sooja tarbevee saamiseks).

Konkurentsiameti otsus: OÜ Strantum Tabasalu võrgupiirkonnale hinnavalemi ja müüdava soojuse piirhinna kooskõlastamise kohta pdf.doc

  1. Kooskõlastada 09.08.2019 esitatud taotluse alusel OÜ Strantum Tabasalu võrgupiirkonnale alljärgnev hinnavalem:

h = 22,94 + 0,1300 x hindmaagaas (€/MWh)

milles:

tegur  22,94 moodustatud alljärgnevate kulude jagamisel soojuse müügimahuga:
soojuse müügimaht: 9516 €/MWh
tuh € €/MWh
muutuvkulud 19,64 2,06
tegevuskulud 123,91 13,02
kapitalikulu 29,44 3,09
põhjendatud tulukus 45,35 4,77
kokku 218,34 22,94
tegur  0,1300 saadud soojuse tootmiseks vajaliku maagaasi ostukoguse 1237,00 tuh m3 jagamisel müüdava soojuse kogusega 9516 MWh ehk 1237,00 / 9516 = 0,1300
hindmaagaas  maagaasi ostuhind €/tuh m3 (sh aktsiis ja võrguteenus)
  1. Lähtuvalt ettevõtte taotlusest ja KKütS § 9 lõikest 10 kehtib OÜ Strantum Tabasalu võrgupiirkonnale Konkurentsiameti käesoleva otsusega kooskõlastatud hinnavalem kuni 01.07.2022.
  2. Kooskõlastada 09.08.2019 esitatud taotluse alusel OÜ Strantum Tabasalu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud müüdava soojuse piirhind 75,74 €/MWh.
  3. Tulenevalt KKütS § 9 lõikest 91 on OÜ Strantum kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid (sh kütuseostuhinda), mis mõjutavad soojuse hinda tarbijale, ja esitama Konkurentsiametile uue soojuse piirhinna kooskõlastamise taotluse hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib vähendada soojuse hinda tarbijale enam kui 5 protsendi võrra.
  4. KKütS § 1 lõike 2 ja § 8 lõike 3 kohaselt peab soojuse hind olema kulupõhine, mistõttu kütuse (maagaas) ostuhinna alanemise korral peab OÜ Strantum alandama ka tarbijatele müüdava soojuse hinda (müüma soojust alla Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud soojusepiirhinna). Soojuse müügihinna arvutamisel tuleb ettevõtjal lähtuda Konkurentsiameti otsusega kooskõlastatud hinnavalemist ning kütuse tegelikust alanenud ostuhinnast.
  5. Hinnavalemit mõjutavate hinnakomponentide (soojuse müügimaht, trassikadu, soojuse tootmise kasutegur, soojuse tootmiseks kasutatava kütuseliik ning kulud) muutumisel tuleb OÜ-l Strantum esitada viivitamatult taotlus uue hinnavalemi kooskõlastamiseks.
  6. Hinnavalemi alusel soojuse piirhinna kooskõlastamiseks vajalike andmete esitamisel juhinduda Konkurentsiameti poolt välja töötatud ja ametiveebilehel (www.konkurentsiamet.ee) avaldatud metoodikast “Soojuse piirhinna kooskõlastamise põhimõtted”.

Popup