Liitumislepingu sõlmimine

Liitumisleping – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vee-ettevõtja ja liituja vahel kirjalikult sõlmitav ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise leping ("Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri" § 2 p 16. Liitumislepingu sõlmimine § 7).

Liitumisleping sõlmitakse ja allkirjastatakse Strantumi ja liituja vahel digitaalselt või kirjalikult kahes kahes (2) eksemplaris paberkandjal, millest üks (1) eksemplar jääb kliendile ning teine Strantumile.

Liitumistasu – ühekordne tasu, mida võib küsida vaid volikogu poolt määratud vee-ettevõtja ning mis tuleb kinnistu omanikul maksta liitumiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga "HvÜVK liitumise ning kasutamise eeskiri" § 2 p 19. Liitumistasu arvutamine ja tasumise kord § 9).

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud liitumistasu metoodika: otsus pdf.doc
Osaühing Strantum ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika pdf.doc

Vääna-Jõesuu, Viti ja Suurupi veemajandusprojekti raames liituvate kinnistute liitumistasu suuruseks on 384 € (hind sisaldab käibemaksu). 

Liitumistasu tuleb tasuda kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates liitumislepingu sõlmimise kuupäevast Strantumi arveldusarvele vastavalt esitatud arvele.

Tabasalu, Rannamõisa ja Muraste veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine on kinnistu omanikele tasuta. Lisaks on kinnistuomanikul võimalik taotleda KIK-ist toetust kinnistusisese vee- ja kanalisatsioonitaristu välja ehitamiseks.

Harku valla ÜVK projekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamine

Tõend teenuslepingu sõlmimise valmiduse kohta. Enne Harku valla ÜF veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise taotluse esitamist Harku Vallavalitsusele, väljastab Strantum tõendi teenuslepingu sõlmimise valmiduse kohta. Tõend väljastatakse kliendile peale kinnistutorustike ehituse vastu võtmist ning kliendi poolt esitatud teostusjoonise kooskõlastamist.

Harku valla ÜF veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise taotlus pdf.doc

Vääna-Jõesuu, Viti ja Suurupi ning osaliselt Liikva ja Muraste (Kallaku tee piirkond) veemajandusprojektiga mitte seotud kinnistute liitumistasu määratakse projektipõhiselt.

Popup