Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

 

 

Projekti nimetus: Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0101.10-0032; 2.1.0101.13-0115
Projekti abikõlblikkuse periood: 25.06.2010 kuni 30.11.2015
Projekti kogumaksumus: 41 857 936,75 €
ÜF toetus: 35 056 263,73 €
Omafinantseering: 6 801 673,02 €
Toetuse saaja: OÜ Strantum
KIK-i projektikoordinaator: Tiiu Noormaa
Projekti piirkond: Vääna-Jõesuu ning Muraste reoveekogumisala

Projekti eesmärk

Harku vallas Vääna-Jõesuu, Viti ja Suurupi külades, kus suveperioodil elab enam kui 10 000 inimest, puudus enne projekti elluviimist vee-ettevõtja opereeritav ühisveevärk ja – kanalisatsioon. Kvaliteetse joogivee puudumine ja lekkivatest kogumiskaevudest tekitatav keskkonnareostus ei mõjutanud mitte ainult paljude inimeste igapäevaelu, vaid pärssis kogu piirkonna arengut. Projekti eesmärgiks oli kogu piirkonda teenindava reoveepuhasti, veetöötlusjaamade ning ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonitorustike väljaehitamine.

Projekti tegevuste lühikirjeldus
Projekti raames teostati alljärgnevad tööd:

Reoveepuhasti rajamine:

 • Suurupi reoveepuhasti (10 000 ie);
 • süvamerelask;
 • jääkmuda käitlussüsteem.

Veetöötluse rajamine:

 • Kasevälja pumpla;
 • Muraste tee pumpla;
 • Roksoni pumpla;
 • Hiie tee pumpla.

Ühisveevärgi rajamine:

 • Vääna Jõesuu- 73,4 km torustikke; 2 560 liitumispunkti
 • Suurupi- 29,7 km torustikke; 921 liitumispunkti

Ühiskanalisatsiooni rajamine

 • Vääna Jõesuu- 75,8 km torustikke; 39 reoveepumplat, 2 536 liitumispunkti
 • Suurupi- 31,2 km torustikke; 16 reoveepumplat, 912 liitumispunkti

Harku ÜF veemajandusprojekti audit

Popup