Muraste veemajandusprojekt

 

Projekt: Muraste veemajandusprojekt – vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks
Projekti nr: 2014-2020.7.01.17-0039
Projekti algus: 10.04.2018
Projekti lõpp: 30.11.2020
Projekti maksumus: 2 916 108,80 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Projekti rahastajad: - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (Ühtekuuluvusufond) 84%
- Harku vald ja OÜ Strantum 16%
Projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtja: OÜ Watercom
Omanikujärelevalve: OÜ Ehitusagentuur

Projekti tutvustus:

Muraste veemajandusprojekti eesmärgiks oli tagada Muraste reoveekogumisala elanikele liitumisvõimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning rekonstrueerida amortiseerunud vee- ja kanalitorustikud. Projekti tulemusel tagatakse kõigile elanikele võimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tulemusel paraneb ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni töökindlus (väheneb veeavariide arv, arvestamata vee osakaal, reovee imbumine pinnasesse, kanalisatsioonitorustike avariidest tulenev negatiivne mõju veekogumite seisundile).

Projekteerimistööde maht:

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 1,3 km
Vaakumjaama rajamine 1 komplekt
Reoveepumpla rajamine 1 komplekt
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 0,7 km
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 5,7 km,
309 uut liitumispunkti
Vaakumkanalisatsioonitorustiku rajamine 5,4 km
Veetorustiku rekonstrueerimine 0,5 km
Veetorustiku rajamine 9,5 km, 
309 uut liitumispunkti

TEOSTUSJOONISED

Popup