Muraste veemajandusprojekt

 

Projekt: Muraste veemajandusprojekt – vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks
Projekti nr: 2014-2020.7.01.17-0039
Projekti algus: 10.04.2018
Projekti lõpp: 31.10.2020
Projekti maksumus: 2 552 761,95 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Projekti rahastajad: - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (Ühtekuuluvusufond) 84%
- Harku vald ja OÜ Strantum 16%
Tellija esindaja: Valdo Liiv; e-post: valdo.liiv@strantum.ee; tel. +372 50 100 36
Projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtja: OÜ Watercom
Projektijuht: Riho Ots; e-post: riho.ots@watercom.eu; tel. 53 480 696
Projekteerimistööde juht: Janno Erm; e-post: janno.erm@keskkonnaprojekt.ee; tel. 52 919 80
Omanikujärelevalve: OÜ Ehitusagentuur
Järelevalve meeskonna juht: Siim Klaassen; e-post siim@ehitusagentuur.ee; tel. 56 833 426
Omanikujärelevalve spetsialist: Andres Aruvee; e-post andres@ehitusagentuur.ee; tel. 51 004 66

 

Projekti tutvustus:

Projekti eesmärgiks on tagada Muraste reoveekogumisala elanikele liitumisvõimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Eesmärgi täide viimiseks laiendatakse ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku (rajatakse uusi liitumispunkti, vee- ja kanalisatsioonitorustikke). Projekti raames planeeritakse rekonstrueerida amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tulemusel paraneb ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni töökindlus (väheneb veeavariide arv, arvestamata vee osakaal, reovee imbumine pinnasesse, kanalisatsioonitorustike avariidest tulenev negatiivne mõju veekogumite seisundile). Projekti elluviimine tagab Muraste reoveekogumisala laiendatava ja/või olemasoleva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni infrastruktuuri ning teenuse vastavuse Eesti seadustele ja Euroopa Liidu direktiividele, mis reguleerivad põhjavee kaitset ning joogivee kvaliteeti, samuti reovee kokku kogumist ja puhastamist.

Projekteerimistööde maht:

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 1040 m
Vaakumjaama rajamine 1 komplekt
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 485 m,
14 liitumispunkti
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine

3 931 m,
270 uut liitumispunkti

Vaakumkanalisatsioonitorustiku rajamine 4585 m
Veetorustiku rekonstrueerimine 372 m,
13 liitumispunkti
Veetorustiku rajamine 8254 m, 
270 uut liitumispunkti

Muraste veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine on kinnistu omanikele tasuta. Lisaks on kinnistuomanikul võimalik taotleda KIK-ist toetust kinnistusisese vee- ja kanalisatsioonitaristu välja ehitamiseks. NB! Alates 8. maist 2020 on võimalik toetust taotleda ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud.

16.04.2019 Muraste veemajandusprojekti tutvustamise infopäev

 

Popup