Kumna ja Tutermaa veemajandusprojekt

01.12.2017 - 31.12.2018

Tagamaks Kumna ja Tuermaa elanikele kvaliteetne joogivesi ning piirkondade reoveekogumisaladelt kogutava reovee nõuetekohane puhastamine, on Harku valla vee-ettevõtte Strantum OÜ alustanud mahuka veemajandusprojekti elluviimist. Selle raames rekonstrueeritakse põhjalikult Tutermaa veetöötlusjaam, mis ei vasta enam tänapäevastele nõuetele ega suuda tagada joogivee kvaliteeti. Kumnas vahetatakse välja amortiseerunud veetorustik ning ühendatakse Tutermaa veetöötlusjaamaga. Samuti saab Kumna küla uue kanalisatsioonitorustiku. Mõlema küla reoveepuhastid, mille puhastusefekt on tänaseks ebapiisav, likvideeritakse. Selle asemele rajatakse kanalisatsioonipumplad ja juhitakse külade reoveekogumisaladelt kogutav reovesi Keila reoveepuhastisse. Kokku rekonstrueeritakse ja rajatakse projekteerimis-ehitustööde raames ligi 11 kilomeetrit vee- ja kanalitorustikku.

Kumna ja Tutermaa veemajandusprojekti ehitustöödega on plaanis alustada märtsis ja need peaksid olema lõpetatud hiljemalt novembris 2018; praegu on käsil projekteerimistööd. Ehitustööd peatöövõtjaks on AS Merko Ehitus Eesti, projekteerib OÜ Entec Eesti; omanikujärelevalvet teeb Watercom OÜ ja Ehitusagentuur OÜ konsortsium.

Ulatusliku veemajandusprojekti kogumaksumus ilma käibemaksuta on rohkem kui 1,35 miljonit eurot, millest 52% rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, 20% Harku vald ja 28% OÜ Strantum.

Mahukas projekt Veevarustuse ja kanalisatsiooni tänavatorustike projekteerimine Kumna külas on tänaseks lõpusirgele jõudmas. Enamikule Kumna kinnistuomanikele on projekteerija, OÜ Entec Eesti, juba saatnud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide kooskõlastamiseks kirja ning ootab vastuseid 5. veebruariks. „Kumnas rekonstrueerime kõik torustikud ja kõik sealsed hoonestatud kinnistud saavad vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktid,“ rääkis OÜ Strantum juhataja Meelis Härms. Veemajandusprojekti raames rajatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid kõigile Kumna reoveekogumisalasse jäävatele enne 1999. aastat registreeritud hoonestatud kinnistutele. Olemasolevad kliendid ühendadatakse ümber rekonstrueeritud torustikele, ümberühendamisega seotud kulud kannab Strantum. Kvaliteetse joogivee saavad kumnakad veemajandusprojekti lõppedes Tutermaalt. „Tutermaa vana veetöötlusjaam rekonstrueeritakse esmalt põhjalikult ning ehitatakse projekti raames suuremaks; Tutermaalt Kumnasse rajatakse aga 1,8 km pikkune ühendustorustik,“ kirjeldas Härms kavandatavaid töid. Seni on Kumna saanud oma vee Kumna puurkaevust, projekti raames sealne puurkaevupumpla aga likvideeritakse.

Loe edasi: Harku Valla Teataja 24.01.2018

Popup