Kumna ja Tutermaa veemajandusprojekt

Projekt: Kumna veemajandusprojekt – puurkaevpumpla, vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
Projekti nr: 13109
Projekti algus:  01.12.2017

Projekti lõpp:

 31.12.2018
Projekti maksumus:  1 535 402 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Projekti rahastajad: - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 48% 
- Harku vald ja OÜ Strantum 52%
Tööde tellija: OÜ Strantum
Töövõtjad
Projekteerija: Entec Eesti OÜ
Projekteerimis- ehitustööde peatöövõtja: konsortsium Aktsiaselts Merko Infra ja Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti
Omanikujärelevalve: konsortsium Watercom OÜ ja Osaühing Ehitusagentuur

Projekti tutvustus:

Projekti eesmärgiks oli tagada Kumna ja Tutermaa reoveekogumisaladelt kokku kogutava reovee nõuetekohane puhastamine ja elanikele kvaliteedinõuetele vastava joogivee tagamine. Projekti ehitustööde käigus likvideeriti Kumna ja Tutermaa reoveepuhastid likvideerimine ning reovesi juhiti Keila reoveepuhastile. Kvaliteetse joogivee tagamiseks rekonstrueeriti Tutermaa veetöötlusjaam ning rajati ühendustorustikud Tutermaalt Kumnasse. Lisaks rekonstrueeriti Kumna enim amortiseerunud vee- ja kanalitorustikud.

Projekteerimis- ehitustööde maht:

Veetöötlusjaama rekonstrueerimine 1 komplekt
Veetorustiku rekonstrueerimine 4,0 km
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rek. ja rajamine 2,9 km
Kanalisatsiooni survetorustiku rajamine 3,7 km
Kanalisatsioonipumpla rajamine 3 komplekti
Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine 1 komplekt
Kumna reoveepuhasti likvideerimine 1 komplekt
Tutermaa reoveepuhasti likvideerimine 1 komplekt
Kumna puurkaevupumpla likvideerimine 1 komplekt

Kumna projektipiirkonna skeem
Kumna projekteerimis- ehitustööde ajagraafik

Popup