Üleilmne veepäev 2021

 
22. märtsil on üleilmne veepäev, mida ÜRO eestvedamisel tähistatakse alates 1993. aastast, mille eesmärk on suunata tähelepanu meie elutähtsale ressursile nagu seda on VESI.
 

Käesoleva aasta veepäeva teemaks on „Vee väärtustamine“. Teema fookus on suunatud vee hinnapoliitikast kaugemale, kaasates muu hulgas ka keskkonnaalase, sotsiaalse ja kultuurilise väärtuse. Lisaks pöörab tänavune veepäev tähelepanu SDG 6 (Sustainable Development Goal 6: water and sanitation for all by 2030)  1Ülemaailmse säästva arengu eesmärki nr 62 – Tagada kõikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning veevarude säästev majandamine aastaks 2030

Vee väärtus on palju enam, kui vaid selle hind - veel on enneolematult suur ja laiahaardeline väärtus meie majapidamiste, toidu, kultuuri, tervise, hariduse, majanduse ning looduskeskkonna terviklikkuse osas. Kui jätame mõne neist väärtustest tähelepanuta, siis riskime selle piiratud ja asendamatu ressursi väärkasutamisega.

Ilma põhjaliku arusaamiseta vee tegelikust mitmemõõtmelisest väärtusest, ei suuda me seda elutähtsat ressurssi kõigi huvides kaitsta ning säästa järeltulevatele põlvedele.

1 Ülemaailmse säästva arengu eesmärgid

25. septembril 2015 võeti ÜRO tippkohtumisel vastu ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030. Maailma riigipeade ja valitsusjuhtide poolt vastu võetud deklaratsioon „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“ sisaldab 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki.

2 6 eesmärk - Tagada kõikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning veevarude säästev majandamine

6.1 Tagada 2030. aastaks kõikidele inimestele üldine ja õiglane juurdepääs ohutule ja taskukohasele joogiveele.

6.2 Tagada 2030. aastaks kõikidele inimestele õiglane juurdepääs piisavale kanalisatsioonile ja hügieenile ning teha lõpp avalikule roojamisele, pöörates erilist tähelepanu naiste ja tütarlaste ning ebasoodsas olukorras olevate inimeste vajadustele.

6.3 Parandada 2030. aastaks vee kvaliteeti, vähendades saastamist, tehes lõpu keelatud kohtadesse prügi mahapanekule ja viies miinimumini ohtlike kemikaalide ja materjalide keskkonda heitmine, vähendades poole võrra puhastamata reovee kogust ja suurendades kogu maailmas oluliselt jäätmete ringlussevõttu ja ohutut taaskasutust.

6.4 Muuta 2030. aastaks veekasutus kõikides sektorites oluliselt tõhusamaks ja tagada magevee säästlik ammutamine ja kasutamine, et lahendada veepuuduse probleem, ning vähendada oluliselt veepuuduse all kannatavate inimeste arvu.

6.5 Rakendada 2030. aastaks veeressursside integreeritud haldamine kõikidel tasanditel, sealhulgas vajadusel piiriülese koostöö raames.

6.6 Kaitsta ja taastada 2020. aastaks veega seotud ökosüsteeme, sealhulgas mägesid, metsi, märgalasid, jõgesid, põhjaveekihte ja järvi.

6.a Laiendada 2030. aastaks rahvusvahelist koostööd ja suurendada toetust arengumaadele, et suurendada nende võimekust vee ja kanalisatsiooniga seotud tegevuste ja programmide rakendamisel, sealhulgas vee ammutamise, magestamise, tõhusa veekasutuse, reovee puhastamise, ringlussevõtu ja taaskasutuse tehnoloogiate valdkonnas.

6.b Toetada ja intensiivistada kohalike kogukondade osalemist vee ja kanalisatsiooni haldamise parandamisel.

 

Popup