Probleem Tiskre ja Harkujärve piirkonna joogiveega sai lahenduse

Viimased kaks kuud on Tiskre-Harkujärve piirkonna joogivee mikrobioloogiliste näitajate normile mittevastavus tekitanud palju muret, arusaamatusi ning on olnud Osaühingu Strantum veeosakonnale tegevusterohkeks väljakutseks.

On tehtud nädalaid pingsat tööd, et leida veekvaliteedi mittevastavuse põhjuste tagamaid ning rakendatud erinevaid meetmeid nende kõrvaldamiseks.

Viimaste, 25. oktoobril võetud Tiskre ja Harkujärve ühisveevärgist, koolist ja lasteaedadest võetud veeproovide analüüside tulemustega on põhjust rahule jääda – üheski võetud proovis coli-laadseid baktereid ei tuvastatud. Seega saab öelda, et joogivesi vastab nõuetele ning seda võib täiendavate meetmeteta tarvitada.

Joogivee mikrobioloogiliste analüüside tulemustega on võimalik tutvuda - joogivee kvaliteedinäitjad.

Ühtlasi jätkab OÜ Strantum tegevusi, mille tulemusena loodame kogu piirkonna lähimas tulevikus üle viia põhjaveele, et edaspidi samalaadse probleemi kordumist vältida ning tagada piirkonna elanikele nõetele vastav joogivesi. Senises praktikas ei ole OÜ Strantum põhjavee puhul mikrobioloogilisi kõrvalekaldeid tuvastanud ning selle kasutuselevõtt peaks tagama stabiilse joogivee kvaliteedi.

Popup