Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine KiK toetusmeetme kaudu

Keskkonnainvesteeringute Keskus Facebook

Toetuse andmise eesmärk?

 • Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades.

Kes saab toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal. Seda saab kontrollida KiK kodulehel olevast otsingumootorist. Samuti keskkonnaregistrist. Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.

Milleks toetust antakse?

Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele jagame toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetame juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Kui suur on toetus?

 • Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.

Mida tuleks silmas pidada?

 • Töödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist. Õigusakti väljaandja seisukoht leitav siit.
 • KIK vaatab taotlused üle viiekümne kalendripäeva jooksul.
 • Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist.
 • Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega.
 • Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

Milleks toetust ei anta?

 • Elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
 • Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks.
 • Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.

Kuidas taotleda?

 • Taotleda on võimalik:
  • E-toetuste keskkonnas;
  • KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil (paremal lehe ääres) e-posti teel (info@kik.ee) või paberkandjal (Narva mnt 7a, VI korrus)

Taotlemisel tuleb KIKile esitada taotlusvorm koos liitumistaotluse ning vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimustega, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.

Kogumismahuti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.

Samuti tuleb esitada kolmandate isikute nõusolek tööde elluviimiseks, kui ühe kinnistu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tuleb läbida nende kinnistuid. Lisaks tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse volituse abil.

Kuidas teavitada toetusest avalikkust?

 • Toetuse saaja tagab toetatava tegevuse toimumise asukohas ja avalikkusele nähtavas kohas (aed, aken vms) plakati olemasolu kogu ehitustööde tegemise perioodi. Plakat tuleb välja trükkida värviliselt ja ilmastikukindlalt A3 formaadis. Kui printimisvõimalus puudub, siis soovitame abi küsida kohalikult vee-ettevõtjalt. Nõuetekohase plakati leiab siit.

Juhis, kuidas sisestada taotlust E-toetuste keskkonnas

Taotlemise juhis

Korduma kippuvad küsimused

Teabepäeva materjalid ja juhised

Popup