AMETLIK TEADE: Veeteenuse uued tariifid

Harku valla vee-ettevõtja Osaühing Strantum annab teada, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lõikele 1 on kehtestatud uued veeteenuse hinnad alates 01. novembrist 2020 alljärgnevalt*:

Tegevuspiirkonnad va Tiskre ja Harkujärve

 • tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele - 1,764 €/m3
 • tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele - 2,592 €/m3
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele - 2,916 €/m3
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele - 4,176 €/m3

Tiskre ja Harkujärve tegevuspiirkond

 • tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele - 1,764 €/m3
 • tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele - 3,288 €/m3
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele - 2,916 €/m3
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele - 3,936 €/m3

OÜ Strantum põhiteenustega seotud teenuste hinnakiri:

 • Veeühenduse avamine - 27,60 €/tk
 • Veeühenduse sulgemine - 27,60 €/tk
 • Tehniliste tingimuste väljastamine - 30,00 €/tk

* Hinnad on kehtestatud vastavalt Konkurentsiameti otsusele 10.09.2020 nr 9 3/2020 010. Hinnad sisaldavad käibemaksu

Veeteenuse hinnast ja selle muutusest pikemalt

Veeteenuse hinnatõus on vastutustundliku vee-ettevõtte majandamise objektiivne reaalsus. Tegemist on elutähtsa teenusega, mis peab olema inimese tervisele ohutu, keskkonnasäästlik ja toimepidev. Veehind peab olema kujundatud  selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud põhjendatud tegevuskulude katmine, investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK)  süsteemide kestlikkuse tagamiseks, keskkonnanõuete täitmine, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine, taristu arendamine ÜVK kava alusel ning põhjendatud tulukus. Iseäranis kriisiolukordades peab vee-ettevõte olema üks tugevamaid lülisid ühiskonna toimimise ahelas.

Vee-ettevõtte majandamise alustalaks on kvaliteetse teenuse tagamine ja seega ennekõike  probleemide ja kahjude ennetamine. Veehind on kulupõhine, mille põhikomponentideks on:

Tegevuskulud – seadmete korrapärane hooldus, et need kauem kestaks (st investeeringute efektiivsus). Masinate, seadmete, protsesside majandamine ja juhtimine liigub üha enam mehhaaniliselt tasemelt automaatika ja elektroonika valdkonda. Tehnoloogia  kaasajastamine ja personali teadmiste, oskuste täiendamine peab vastama karmistuvate joogivee ja keskkonnanõuete täitmisele. Tuleb avatud silmadega vaadata ringi nii Eestis kui välismaal. Vee-ettevõtte spetsialistid peavad olema oma ala professionaalid, motiveeritud, ambitsioonikad ja usaldusväärsed. Nende vajaduste saavutamiseks ja hoidmiseks peab OÜ Strantum tööandjana olema tööjõuturul konkurentsivõimeline arvestades Harjumaa ja Tallinna palgataset. Seega pole tööjõukulud täies ulatuses ettevõtte enda kontrollida, arvestada tuleb ettevõtluskeskkonnaga ning sellega, et kulude kasv sotsiaalselt vastutustundlikus ettevõttes on põhjendatud.

Kapitalikulud – Harku vald on koostöös OÜ-ga Strantum teinud järjepidevalt töö- ja ressursimahukaid investeeringuid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu uuendamiseks ning rajamiseks. OÜ Strantum on investeerinud ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ca 54 miljonit eurot ja rajanud üle 4000 uue liitumispunkti. Käimas olevad veemajandusprojektid on Tabasalus, Rannamõisas, Ilmandus ja Muraste põhjaosas. Koostöös naabervalla vee-ettevõttega AS Lahevesi on ligi 1000 uue liitumispunktiga ÜVK rajamisel Türisalu külla. Ettevõtte teeninduspiirkond ja taristu on viimase kaheksa aasta jooksul kasvanud enam kui kolm korda  ja kasvab veelgi. ÜVK rajamine sellises suures mahus on olnud võimalik vaid Euroopa Liidu kaasfinantseerimise toel – ca 45 miljonit/€. Tehtud ja tehtavad investeeringud veemajandusse avaldavad paratamatult mõju veeteenuse hinnale, kuid samas tagatakse veehinna kasvuga rajatiste jätkusuutlikkus ja laenuteenindus. Samas ei ole kõik veel kaugeltki tehtud ja ees ootavad mahukad investeeringud Tiskres, Harkujärvel, Harku alevikus ja Tutermaal.

Põhjendatud tulukus (ärikasum) – teenuse hind sisaldab Konkurentsiameti poolt lubatud määral kasumit, mis on ettevõtte arendustegevuseks hädavajalik. Kuigi investeeringute maht on väga suur, on Strantum hinnatõusu leevendamiseks arvestanud põhjendatud tulukust lubatud määrast 30% vähem.

Kas uus veeteenuse hind on põhjendatud, objektiivne, läbipaistev ja tarbijale taskukohane?

Jah. OÜ Strantum kui veeteenuse osutamiseks ainuõigust omava ettevõtja hinnakujundus on Konkurentsiameti valvsa kontrolli all. Uue veehinna ametliku kooskõlastusmenetlusega alustati  septembris 2019. Teenuse hind on kujundatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ning Konkurentsiameti metoodikale. Kuluarvestuspõhimõtted on määratletud,  objektiivselt põhjendatud ja läbipaistvad. Teenuse hind ja selle muutuse dünaamika arvestab nii tarbija, vee-ettevõtte kui omavalitsuse huvidega. Huvide tasakaalu mõõdupuuks on teenuse kvaliteet, jätkusuutlikkus ja taskukohasus. Põhjendamatult madal hind suurendab tervise, keskkonna ja toimepidevuse riske.

Veeteenuse taskukohasuse peamiseks näitajaks on teenuse eest makstava kulu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust. Normaalseks peetakse 2,5%. OECD – Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni soovitusel ei tohiks näitaja ületada 4%. Harku valla piirkonnas oli  taskukohasuse näitaja 2016 aastal 1,4%, käesoleval aastal pärast uue hinna rakendumist 1,3% ja aastaks 2024 on prognoositud 1,5%. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kui OÜ Strantum suurim laenuandja on tingimuseks seadnud, et veehinna taskukohasuse näitaja peab olema  vähemalt 1,5 %. See on tõenduseks, et veehinda ei hoita põhjendamatult madalana, mis seab ohtu ettevõtte laenuteeninduse ja jätkusuutlikkuse võimekuse. Oluline on seegi, et ettevõte vabaneks samm-sammult toetussõltuvusest ja suudaks iseseisvamalt majandada. Peab arvestama tõsiasja, et riigiabi vee-ettevõtetele väheneb.

Veehinna tõusuga kaasnevat kulu perekonna rahakotile ilmestab järgmine näide. Nelja liikmeline perekond, kes tarbib kuus keskmiselt 8 m3 vett, tasus vee- ja kanalisatsiooni teenuse eest kokku 26,98 eurot, siis pärast hinnatõusu on samas mahus teenuse maksumuseks 37,44 eurot kuus. Seega tuleb iga kuu maksta teenuse eest 10,46 eurot varasemast enam. Kas teenus on odav või kallis on subjektiivne hinnang, küll aga on hind objektiivselt võttes põhjendatud ja taskukohane.

Veehinna tõusu mõju asutustele ja ettevõtetele on raskem hinnata. See oleneb, kui suur on veekulu teenuse või toote omahinnas ja, kui palju see mõjutab ettevõtte konkurentsivõimet. Harku vallas ei ole ettevõtteid, kelle toote või teenuse peamiseks kulukomponendiks on vesi. OÜ Strantum suurim klient on Tabasalu Spordikompleksi näol OÜ Strantum ise.

Teenuse hinna kasvu oleme kavandanud 3-4 aastase sammuna. Kui käesolevale eelnes hinnatõus  2013 aastal, siis järgmist hinnatõusu kavandame orienteeruvalt 2024. Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava finantsanalüüsis on veehinna kasvuprognoos kajastatud.

Loodame, et antud selgitus on piisavalt veenev aru saamaks, miks veehinna tõusu tuleks suhtuda mõistvalt ja vastutustundlikult. OÜ Strantum on Harku valla tarbijate teenistuses ja parim viis selleks on kvaliteetse teenuse kestlik osutamine ja taristu ning ressursside hoidmine ka tulevastele põlvedele. Ikka tervislikuma ja puhtama elukeskkonna nimel.

OÜ Strantum

Loe ka: Alates 1. novembrist hakkavad kehtima uued veeteenuse hinnad Harku Valla Teataja 30.09.2020

Popup