Harkujärve ja Tiskre piirkond

Vastavalt Harku vallavolikogu 27. detsembri 2018 otsusele nr 115 on alates 01.07.2019 Tiskre–Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtjaks määratud Osaühing Strantum. Kuni 30.06.2019 (k.a) pakub piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust jätkuvalt Aktsiaselts Tallinna Vesi.

Teenuslepingud

Aktsiaselts Tallinna Vesi lõpetab klientidega sõlmitud teenuslepingud alates 30. juunist 2019 ning Osaühing Strantum alustab klientidega uute teenuslepingute sõlmimist paralleelselt (kaugloetavate) veearvestite vahetamisega üleandmisprotsessi käigus jooksvalt. Teenuslepingud hakkavad kehtima alates 1. juulist 2019.

 
Teenuslepingute sõlmimiseks palume täita taotluse vorm, mille saate allalaadida allolevalt lingilt.

Näitude teatamine ja tasumine

Kuni 30. juunini teatatakse arvestite näidud Aktsiaseltsile Tallinna Vesi. Juunikuu veetarbimise eest tasumine toimub vastavalt  lepingule (ka juhul, kui arve saabub juulis 2019) Aktsiaselts Tallina Vesi arveldusarvele. Kehtib samuti neile klientidele, kellel on Osaühingu Strantum poolt veearvesti juba vahetatud.

Peale 1. juulit fikseeritakse klientidelt uute veearvetite näidud kauglugemise teel. Kliendid, kellel arvesti ei ole veel vahetatud, tuleb teatada veetarbimise näit Osaühingule Strantum kuni veearvesti vahetamiseni.

Lisainfo
Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust e-posti aadressil: strantum@strantum.ee või telefonil 602 6480

Tiskre-Harkujärve vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kaart

KKK

Miks läheb üle Strantumile?
 • Harku valda ei rahuldanud kujunenud olukord, kus Tallinna Vesi vee-ettevõtjana osutas Tiskre-Harkujärve piirkonnas vee- ja kanalisatsiooniteenust samal ajal kui Harku vald pidi panustama piirkonna kaasaegse ja nõuetele vastava ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamisse, mis tavapäraselt on vee-ettevõtja roll.
 • Harku vald tegi ettepaneku AS-le Tallinna Vesi Tiskre ja Harkujärve piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omandamiseks tehtud investeeringute summa eest, kuid Tallinna Vesi ei nõustunud süsteemi sellistel tingimustel ostma.
 • Senine vee-ettevõtja (Tallinna Vesi) pakkus vee- ja kanalisatsiooni teenust vaid osale teenindatavast piirkonnast, peamiselt alal, kus olid valdavalt kaasaegsed torustikud ja uued elamupiirkonnad. Harkujärve vanas asulakeskuses opereeris olude sunnil MTÜ Järvekalda, mis ei ole vee-ettevõte.
 • Strantum saab omavalitsusele kuuluva ettevõttena taotleda kaasfinantseerimist ÜVK toetavatest meetmetest.
 • Käesoleva ajani toiminud Harkujärve ja Tiskre piirkonna vee-ettevõtluse lahendus ei ole majanduslikult jätkusuutlik.
 • Strantum on valdava osa Tiskre ja Harkujärve vee-ettevõtja piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu omanik.
Kas Strantum kasutab puurkaevu/põhjavett?
 • OÜ Strantum on huvitatud põhjavee kasutuselevõtust kogu piirkonnas. Seni põhjaveega varustatud piirkonna osas on kavas veeallikana ka edaspidi põhjavett kasutada.
Millal tehakse hind teatavaks?
 • Hind avalikustatakse pärast selle kooskõlastamist Konkurentsiametiga. Avalikustamine toimub vähemalt üks kuu enne uue hinna kehtivuse algust /kehtima hakkamist
Kas Harku alevik kuulub ka sinna piirkonda?
 • Harku alevik jääb vähemalt esialgu kuni kehtiva lepingu lõppemiseni aastal 2021 AS Tallinna Vesi piirkonnaks.
Kas saan eelnevalt lepingutingimustega tutvuda?
Kas uus leping hakkab kehtima 01.07.2019?
 • Uued lepingutingimused kehtivad alates 01.07.2019.
Kas suveperioodil kastmisvee ümberarvestamise võimalus?
Kas selle jaoks on vaja teha eraldi avaldus?
 • Põhjavett kasutava piirkonna majapidamisetel kastmisvett ei arvestata.
Miks ei arvestata eraldi kastmisvett, kui muutub teenuspakkuja?
 • Tulenevalt Harku valla ÜVK liitumise ja kasutamise eeskirjast, ei sõltu kastmisvee arvestamine teenusepakkujast vaid vee päritolust.
Kust ma siis kastmisvett peaksin saama?
 • Ühisveevärk peab tagama joogi-, olme- ja tulekustutusvee olemasolu. Vee-ettevõtja ei ole kohustatud muuks otstarbeks kasutatavat vett tagama.
Kas on võimalik, et infot saab lugeda ka kohalikust lehest, et toimub teenuspakkuja vahetus antud piirkonnas?
Kui toimub veeavarii/veekatkestus, kui kiiresti veeühendus taastatakse?
 • Vee-ettevõtja teenuse osutamise tingimused tulenevad seadusest, vee ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast ning lepingu üldtingimustest. Veekatkestusega seonduvat reguleerib Harku valla ÜVK liitumise ja kasutamise eeskirjas § 19 sätestatu.
Mis saab siis, kui ma pole nõus Strantumiga liituma ja mulle ei sobi hind?
 • Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7, kehtestab omavalitsuse volikogu vee-ettevõtja piirkonna. Vee-ettevõtja määratakse vastavalt eelnevalt nimetatud seaduse ja paragrahvi lõigetele 21 ja 22. Vee-ettevõtja piirkonnas asuvatel kinnistutel, mis on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, millel on sellise ühendamise võimalus või millede puhul näeb seda ette ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ja/või detailplaneering, puudub võimalus alternatiivse teenusepakkuja valikuks.
Kas siis on võimalik taas hakata kasutama oma puurkaevu? Kas valla poolt antakse luba puurkaevu puurimiseks/rajamiseks?
 • Vastavalt Ehitusseadustiku § 124 lg 2 arvestab kohaliku omavalitsuse üksus puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse üksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.
 • Kuna Harkujärve ja Tiskre vee-ettevõtja tegevuspiirkond on nii Harku valla üldplaneeringu kui ka ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ÜVK-ga kaetav ala, siis antud piirkonnas kohalik omavalitsus puurkaevu asukoha nõusolekuid eramajapidamistele ei väljasta. Lisainfo Harku valla kodulehelt - Puurkaevu rajamine.
 • Kinnistule kohtlahenduste rajamise küsimustega vee-ettevõte ei tegele. Antud teema ei kuulu vee-ettevõtte pädevusse, kuna puudub seos ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga.
Kas teenuslepingu sõlmimise taotlus peab olema digiallkirjastatud?
 • Taotluse saab esitada nii lihtkirjalikus kui digitaalses vormis. Mõlema puhul peab taotlus olema allkirjastatud. Taotluse vormi leiab lingilt.
Kuidas kujuneb teenuse hind?
 • Teenuse hinna kalkulatsiooni koostab vee-ettevõtja ning kooskõlastab selle Konkurentsiametiga. Konkurentsiamet jälgib hinnakujunduse vastavust seadusele ja Konkurentsiameti poolt koostatud hinna arvutamise metoodikale. Seega koosneb veeteenuse hind objektiivsete ja teenuse osutamiseks vajalike kulude summast, mis peab ühtlasi tagama ka teenuse osutamise jätkusuutlikkuse.
Millest tuleneb Tallinna Vee ja Strantumi teenuse hinna vahe?
 • Nagu eelnevalt mainitud, kooskõlastab teenuse hinna Konkurentsiamet, mis on riigi poolt määratud järelevalveorgan. Tulenevalt sellest, et hinna arvutus peab vastama Konkurentsiameti poolt kehtestatud metoodikale, on teenuse hinna arvutamise alused mõlema ettevõtte puhul ühesugused. Seega saab erinevus tekkida ettevõtete müügimahtude erinevusest, investeeringute ja olemasoleva vara ja klientide arvu suhtest ning teistest ettevõtteid iseloomustavatest eripäradest.
Popup