Vääna veemajandusprojekt

Projekt: Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine
Projekti nr: 14643
Projekti algus: 01.07.2018
Projekti lõpp 01.10.2019
Projekti maksumus: 577 106 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Projekti rahastajad: - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 63,2%
- OÜ Strantum 36,8%
Projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtja: Konsortsium Schöttli Keskkonnatehnika AS ja AS Viimsi Keevitus
Omanikujärelevalve: Konsortsium Watercom OÜ ja OÜ Ehitusagentuur

Projekti tutvustus:

Vääna veemajandusprojekti eesmärgiks oli tagada Vääna reoveekogumisalas kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine. Kvaliteetse joogivee tagamiseks nähti ette veetöötlusjaama ning amortiseerunud veevõrgu rekonstrueerimine. Kanalisatsioonisüsteemi töökindluse tagamiseks ja põhjavee reostusohu vähendamiseks rekonstrueeriti amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud.

Projekteerimis- ehitustööde maht:

Veetorustiku rekonstrueerimine ja rajamine 1,4 km
Puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine 1 tk
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine 0,5 km
Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine 0,9 km
Kanalisatsioonipumplate rajamine 2 tk

Vääna veemajandusprojekti teostusjoonised:

Popup