Vääna veemajandusprojekt

Projekt: Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine
Projekti nr: 14643
Projekti algus: 01.07.2018
Projekti lõpp 31.12.2019
Projekti maksumus: 540 832 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Projekti rahastajad: - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 70%
- OÜ Strantum 30%
Tellija esindaja: Valdo Liiv; e-post: valdo.liiv@strantum.ee; tel. +372 50 100 36
Projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtja: Konsortsium Schöttli Keskkonnatehnika AS ja AS Viimsi Keevitus
Projektijuht: Raul Juhkam; e-post: raul@schottli.ee; tel. +372 51 256 99
Projekteerimistööde juht: Indrek Salis; e-post: indrek@schottli.ee; tel. +372 50 368 63
Objektijuht: Veera Petrova; e-post veera@viimsikeevitus.ee; tel. +372 59 124 777
Omanikujärelevalve: Konsortsium Watercom OÜ ja OÜ Ehitusagentuur
Järelevalve meeskonna juht: Siim Klaassen: e-post: siim@ehitusagentuur.ee; tel. +372 56 833 426
Omanikujärelevalve spetsialist: Juri Bukovski; e-post: juri.bukovski@watercom.eu; tel. +372 51 022 37

Projekti tutvustus:

Vääna veemajandusprojekti eesmärgiks on tagada Vääna reoveekogumisalas kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine. Kvaliteetse joogivee tagamiseks nähakse ette veetöötlusjaama ning amortiseerunud veevõrgu rekonstrueerimine. Kanalisatsioonisüsteemi töökindluse tagamiseks ja põhjavee reostusohu vähendamiseks rekonstrueeritakse amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud.

Projekteerimis- ehitustööde maht:

Veetorustiku rekonstrueerimine ja rajamine 1 262 m
Puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine 1 tk
Vee ja kanali liitumispunktide rajamine 3 tk
Puurkaevupumpla likvideerimine 1 tk
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine 759 m
Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine 518 m
Kanalisatsioonipumplate rajamine 2 tk
Kanalisatsioonipumpla likvideerimine 1 tk

Vääna projektipiirkonna skeem
Torustike joonis_1
Torustike joonis_2
Vääna projekti ehitustööde ajagraafik

Popup