Teostusjoonise esitamine

Teostusjoonis - ehitustööde mõõdistamise tulemuste alusel litsentseeritud geodeesiafirma poolt koostatud joonis.

Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded (RT I, 19.04.2016, 3)

Mõõdistamine toimub peale torustike paigaldamist ja enne ehituskaevikute kinni katmist pinnasega.

Teostusjoonis tuleb kinnistuomanikul esitada dwg.failina (tehnilised tingimused p 4.4.) Strantumile kooskõlastamiseks.

Popup