Tehniliste tingimuste taotlus

Tehniliste tingimuste taotlus - vorm, millele kinnistuomanik (füüsiline isik või juriidiline isik) või kinnistu(te) arendaja juriidiline isik), märgib oma kontaktandmed, informatsiooni kinnistul oleva hoonestuse kohta – ühepereelamu, korterelamu (korterite arv) või muu (näit. tootmishoone, teenindus jne) – ning millega seoses neid tingimusi vajatakse (liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, kinnistute liitmine/jagamine, ümberehitused jne). Erivajaduste puhul (näit. tootmine, teenindus vms.) märgitakse ka kinnistule vajalikud vee- ja kanalisatsiooni kogused.

Taotluses tuleb esitada:

  1. liituja, juriidilise või füüsilise isiku nimi, isikukood/registrinumber, aadress ja kontaktandmed;
  2. andmed kinnistu omandi, suuruse ja maa sihtotstarbe kohta;
  3. andmed olemasoleva ja kavandatava hoonestuse, sealhulgas korruste arvu ja kasutusotstarbe kohta;
  4. andmed selle kohta, milliste teenuseliikide (veevarustus, reovee kanaliseerimine, sademevee kanaliseerimine) osutamist võimaldavate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osadega soovitakse liituda;
  5. andmed ühisveevärgist võtta kavandatava vee kasutusotstarbe ja koguse kohta;
  6. andmed ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reovee koguse ja reostusastme kohta;
  7. ettepanek liitumispunktide asukoha kohta;
  8. ettepanek kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
  9. kinnistu plaan (M 1:500 või M 1:1000), kus on ära näidatud olemasolevad ja kavandatavad hooned, tehnovõrgud ja -rajatised vee-ettevõtja nõudmisel;
  10. teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmed vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmed neist protsessidest reoveega ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reostuse kontsentratsiooni ja koguse ning ohtlike ainete nimetuste ja koguste kohta.
 

"Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri". Liitumistaotlus ja selle menetlemine § 4 lg 1-7.

Popup