Teenuslepingu sõlmimine

Veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuste osutamine vee-ettevõtjate vahel toimub lepingu alusel, mis on kooskõlas vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahelise halduslepinguga ("Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri"  § 10 lg 3).

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise leping e. teenusleping sõlmitakse  ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omaniku või valdajaga § 10 lg 5.

Teenusleping sõlmitakse peale:

  • kinnistutorustike väljaehitamist
  • ekspluatatsiooni lubamist Strantumi esindaja poolt
  • veemõõdusõlme registreerimist
  • teostusjoonise esitamist

Teenuslepingu valimistab ette ning edastab kliendile Strantumi esindaja. Leping allkirjastatakse digitaalselt või paberkandjal kahes (2) eksemplaris, millest üks (1) eksemplar jääb kliendile ning teine Strantumile.

Popup