Strantum multilift veoki ja GIS ostmine

 

Projekti nimetus: Strantum multilift veoki ja GIS ostmine
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0101.15-0139
Projekti abikõlblikkuse periood: 30.04.15- 31.12.15
Projekti kogumaksumus: 289 525,00 €
ÜF toetus: 246 096,25 €
Omafinantseering: 43 428,75 €
Toetuse saaja: OÜ Strantum
KIK-i projektikoordinaator: Tiiu Noormaa
Projekti piirkond: Strantumi vee-ettevõtlus tegevuspiirkond

Projekti eesmärk
OÜ-le Strantum soetatav eriotstarbeline tehnika tagab operatiivsuse vee- ja kanalisatsiooniavariide likvideerimisel, mis tagab loodusressursside (vesi) säästliku kasutamise ning vähendab potentsiaalsete lokaalsete reostuste (kanaliavariid) mõjusid. Väikepuhastite muda, mulla ja tugiaine veoks soetatavate konteinerite ja veoki hankimisega on võimalik optimeerida sõidukorade arvu ning seeläbi vähendada heitgaaside emissiooni atmosfääri. Geoinfosüsteemi kasutuselevõtt annab ettevõttele tervikliku ülevaate võrgu struktuurist, mis kiirendab avariide lokaliseerimist. Avarii- ja hooldustööde andmebaas võimaldab eelkõige preventiivsete tegevuste kavandamist ning seeläbi kvaliteetsema ÜVK teenuse pakkumist.
Projekti tegevuste lühikirjeldus

Toetust kasutati alljärgnevalt:

  • Multilift veoki ja konteinerite soetamine

Rahastamistaotluse raames soetatud tõstukiga multilift tüüpi veok on eelkõige mõeldud Meriküla reoveepuhasti liigmuda transportimiseks Suurupi reoveepuhastisse, kuhu on rajatud muda kompostimisplatsid. Lisaks muda transportimisele hakatakse veokit kasutama ka tugiaine ja mulla veol, masinale paigaldatavat tõstukit saab kasutada väiksemamahulistel avariikaevetöödel ning kanalisatsioonipumplatest ja –puhastitest seadmete teisaldamisel.

  • Geoinfosüsteemi juurutamine

Kvaliteetse ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenuse osutamise üheks eelduseks on tervikliku ülevaate omamine oma varadest. Käesoleva projekti raames juurutatud geoinfosüsteem tagab ülevaate OÜ Strantum hallatavast vee- ja kanalisatsioonivõrgust ja sellega seotud protsessidest, võimaldab operatiivsemalt ja efektiivsemalt tehnovõrke hallata ning kokkuvõttes ettevõttel targemalt ja efektiivsemalt majandada ja kliendile kvaliteetsemat teenust pakkuda.

Popup