Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimine

 

Projekti nimetus: Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimine
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0101.13-0114
Projekti abikõlblikkuse periood: 20.11.13- 31.12.15
Projekti kogumaksumus: 1 778 781,18 €
ÜF toetus: 1 484 435,58 €
Omafinantseering: 294 345,60 €
Toetuse saaja: OÜ Strantum
KIK-i projektikoordinaator: Tiiu Noormaa
Projekti piirkond: Muraste reoveekogumisala

Projekti eesmärk

Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimise eesmärgiks oli saavutada reovee nõuetekohane puhastamine. Rekonstrueerimistöödele eelnevalt kasutusel olnud konteinertüüpi  kompaktpuhasti  ei suutnud tänu piirkonna arengule enam reovett puhastada. Kasutusel olnud puhasti  oli projekteeritud  max.  jõudlusega  2000  ie, samas kui piirkonna tegelik reostuskoormus ületas 2 500 ie. Piisava võimsusega puhasti puudumine ei võimaldanud Muraste reoveekogumisala ühiskanalisatsiooni väljaehitamist, kuna puudus vajalik eelvool.


Projekti tegevuste lühikirjeldus
Reoveepuhasti rekonstrueerimistööde käigus lammutati olemasoleva kompaktpuhasti ning rajati uus, annuspuhastustehnoloogial ehk SBR (Sequencing Batch Reactor) baseeruv aktiivmuda reovee puhasti. mis on võimeline puhastama kuni 6000 inimese reovee.

Lisaks uue puhasti ehitamisele rajati projekti käigus vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktid 15 majapidamisele Tilgu teel, rekonstrueeriti ja rajati 854m vee- ning 586m kanalisatsioonitorustikku ja rekonstrueeriti 1 ning rajati 2 kanalisatsioonipumplat.

Meriküla veemajandusprojekti audit

Popup