Harku aleviku vee-ettevõtja piirkond

 

Vastavalt Harku vallavolikogu 24.11.2022 otsusele nr 95 on alates 01.01.2023 Harku aleviku piirkonnas vee-ettevõtjaks Osaühing Strantum. Kuni 31.12.2022 (k.a) osutab Harku alevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust aktsiaselts Tallinna Vesi.

Aktsiaselts Tallinna Vesi lõpetab klientidega sõlmitud teenuslepingud alates 31. detsembrist ning Osaühing Strantum alustab klientidega uute teenuslepingute sõlmimist paralleelselt (kaugloetavate) veearvestite vahetamisega, mis on valdavalt kavas läbi viia detsembris 2022. Teenuslepingud hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2023.

Vee-ettevõtjad teevad kõik endast oleneva, et teenusepakkuja vahetus oleks võimalikult sujuv.

Näitude teatamine ja tasumine

Kuni 31. detsembrini 2022  teatatakse arvestite näidud Aktsiaseltsile Tallinna Vesi. Detsembri veetarbimise eest tasumine toimub vastavalt  lepingule (ka juhul, kui arve saabub jaanuaris 2023) Aktsiaselts Tallina Vesi arveldusarvele. See kehtib ka neile klientidele, kellel on Osaühingu Strantum poolt veearvesti juba vahetatud.

Peale 1. jaanuari 2023 fikseeritakse klientidelt uute veearvestite näidud kauglugemise teel. Kliendid, kellel arvesti ei ole (OÜ Strantum poolt paigaldatud) kaugloetava arvestiga asendatud, teatavad ise alates jaanuarist 2023 veearvesti näidu Osaühingule Strantum kuni veearvesti vahetamiseni.

Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust e-posti aadressil: strantum@strantum.ee või telefonil 602 6480

Teenuslepingute sõlmimiseks palume täita taotluse vorm, mille saate allalaadida allolevalt lingilt.


KKK

Miks vee-ettevõtjad vahetuvad?

Harku valda ei rahuldanud olukord, kus Tallinna Vesi osutas vee-ettevõtjana Harku aleviku piirkonnas vee- ja kanalisatsiooniteenust samal ajal kui Harku vald oli kohustatud panustama piirkonna kaasaegse ja nõuetele vastava ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamisse, mis tavapäraselt on vee-ettevõtja roll.

Lisaks leidis Harku vald, mille ülesandeks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud küsimuste lahendamine oma haldusterritooriumil, et tegevuse ja investeeringute korraldamine läbi vallale kuuluva ettevõtte on efektiivsem ning tagab paremini omavalitsuse huvide esindamise.

Seni toiminud Harku aleviku piirkonna vee-ettevõtluse lahendus ei ole kestlik ning ei too kaasa soovitud arengut, mis seisneb vananenud taristu rekonstrueerimises ning seni ühisveevärgi ja -kanalisatsioonita aladele selle rajamise.

Ühtlasi on Strantum valdava osa Harku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik ning see annab seadusest tuleneva õiguse taotleda vee-ettevõtjaks määramist.

Kas Strantum kasutab põhjavett?

Tegevuse algfaasis on kavas jätkata Tallinna veevärgist pärineva vee kasutamist. Seda seni kuni valmib uus puurkaev-pumpla Harku mõisa naabruses. Pärast pumpla ja veetöötlusjaama valmimist kasutatakse veevärgiveena põhjavett. Pumpla ja veetöötlusjaam valmib tänaste plaanide kohaselt augustis 2023.

Milline on teenuse hind pärast vee-ettevõtjate vahetumist?

Alates 01. veebruarist 2023 kehtib Harku alevikus OÜ Strantum poolt oma tegevuspiirkondades kehtestatud hind.

Elanikkond   käibemaksuta käibemaksuga
Vesi 1m3 1,47 € 1,764 €
Kanalisatsioon 1m3 2,43 € 2,916 €
Juriidilised Isikud      
Vesi 1m3 2,16 € 2,592 €
Kanalisatsioon 1m3 3,48 € 4,176 €

Kas saan eelnevalt lepingutingimustega tutvuda?

Osaühingu Strantum  Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste lepingu üldtingimused leiab lingilt

Lepingu üldtingimused kehtivad alates 01.01.2023 sõltumata sellest, kas teenusleping on selleks hetkeks mõlema poole poolt allkirjastatud.

Kuidas toimub elanike ja klientide informeerimine?

Piirkonna elanikke hoitakse kursis valla ajalehe “Harku Valla Teataja“ ning Strantumi ja valla kodulehtede ja sotsiaalmeediakanalite kaudu. Samuti teavitab Strantum olulistest sündmustest kõiki asjaga seotud kliente otse.

Miks toob vee-ettevõtja vahetus kohe kaasa hinnatõusu?

Vee-ettevõtjate vahetumisel rakendub uue vee-ettevõtja poolt kehtestatud teenuse hind. OÜ Strantum kehtestas praegu kehtivad hinnad alates 1. novembrist 2020. Hinna kujundamisel lähtuti põhjendatud kuludest ja tehtud investeeringutest. Teenuse hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga, kes pea aasta kestnud menetluse vältel kontrollis põhjalikult OÜ Strantum esitatud andmeid ja põhjendusi.

Kas hinnatõusu oleks võimalik edasi lükata?

Hinnatõusu ei ole võimalik edasi lükata, kuna see tähendaks teenuse müümist alla omahinna ja sellisel juhul seaks see ohtu ettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse või sunniks kulusid katma teiste piirkondade klientide arvelt. Sisuliselt müüb Tallinna Vesi teenust juba täna alla omahinna, sest hind ei arvesta Harku valla poolt tehtud investeeringuid, mis omakorda tähendab seda, et senise hinnakujunduse puhul on osa hinnast tasunud kõik Harku valla elanikud solidaarselt.

Mis saab siis, kui ma pole nõus Strantumiga liituma ja mulle ei sobi hind?

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7, kehtestab omavalitsuse volikogu vee-ettevõtja piirkonna. Vee-ettevõtja määratakse vastavalt eelnevalt nimetatud seaduse ja paragrahvi lõigetele 21 ja 22. Vee-ettevõtja piirkonnas asuvatel kinnistutel, mis on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, millel on sellise ühendamise võimalus või millede puhul näeb seda ette ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ja/või detailplaneering, puudub võimalus alternatiivse teenusepakkuja valikuks.

Kuidas kujuneb teenuse hind?

Teenuse hinna kalkulatsiooni koostab vee-ettevõtja ning kooskõlastab selle Konkurentsiametiga. Konkurentsiamet jälgib hinnakujunduse vastavust seadusele ja Konkurentsiameti poolt koostatud hinna arvutamise metoodikale. Seega koosneb veeteenuse hind objektiivsete ja teenuse osutamiseks vajalike kulude summast, mis peab ühtlasi tagama ka teenuse osutamise jätkusuutlikkuse. Täpsemalt saab teenuse hinnast lugeda lehelt teenuste hinnad.

Mis läheb kliendil sellest paremaks, et hind on kallim?

Vee-ettevõtluses ei muutu päe- vapealt midagi ja seepärast ei saa ka väita, et klient tajuks koos hinna muutumisega kohe ka muutust teenuse kvaliteedis või muus teenusega seonduvas. Seega jätkub vähemalt esialgu kõik nagu seni, kuid taustal, ja enamasti kliendile märkamatult, algavad muutused, millest esimene on 2023. aasta lõpuks valmiv uus puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaam, mis võimaldab edaspidi tagada aleviku joogivee põhjavee baasil. Samuti algavad ettevalmistused seni veevärgita piirkondadesse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks.

Millest tuleneb Tallinna Vee ja Strantumi teenuse hinna vahe?

Nagu eelnevalt mainitud, kooskõlastab teenuse hinna Konkurentsiamet, mis on riigi poolt määratud järelevalveorgan. Tulenevalt sellest, et hinna arvutus peab vastama Konkurentsiameti poolt kehtestatud metoodikale, on teenuse hinna arvutamise alused mõlema ettevõtte puhul ühesugused. Seega saab erinevus tekkida ettevõtete müügimahtude erinevusest, investeeringute ja olemasoleva vara ja klientide arvu suhtest ning teistest ettevõtteid iseloomustavatest eripäradest.

Kellele rakendub ÜVK-ga liitumistasu Harku alevikus ja kuidas seda arvutatakse?

Liitumistasu rakendub Harku alevikus uusarenduste mahus hoonestatavatele kinnistutele. Mõneti lihtsustatult kujuneb ühe kinnistu liitumistasuks kinnistute liitumise tarbeks rajatava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise maksumuse ja liituvate kinnistute arvu jagatis.

Kui suur saab olema orienteeruvalt ühe majapidamise liitumistasu?

Nagu eelnevaalt märgitud, sõltub kinnistu liitumistasu valdavalt selle liitumise võimaldamiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maksumusest. Seega selgub liitumistasu lõplik suurus pärast ehitushanke tulemuste selgumist.

Millistele majapidamistele liitumistasu ei rakendata?

Liitumistasu ei ole kavas võtta Harku aleviku olemasoleva hoonestusega kinnistutelt, millele rajatakse liitumisvõimalus Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas ette nähtud mahus.

Milliste kuludega peab liituja veel arvestama?

Liituja peab arvestama, et kinnistu torustikud alates liitumispunktist, mis paikneb üldjuhul kuni 1m väljapool kinnistu piiri, rajab kinnistu omanik omal kulul. Kinnistutorustike koosseisu kuulub ka veemõõdusõlm. Esmase veearvesti eest tasub samuti klient.

Kas suveperioodil kastmisvee ümberarvestamise võimalus?

Vastavalt Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskirja  § 10 lg 6, ei toimu Harku valla põhjaveemaardlatest pärineva joogivee puhul kastmisvee arvestust alates 01. septembrist 2018. Seega, põhjavett kasutava piirkonna majapidamisetel kastmisvett ei arvestata. Loe lisa:  Kastmisvee eraldi arvestamine Harku vallas lõppeb 01.09.2018

Keskkonnateadlikkus - säästva keskkonnakasutuse põhimõtte kandmine. Milleks vajalik?

  • Veemajanduse arendamise eesmärk on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav joogivesi.
  • Vee-ettevõtete kanda ei ole pelgalt veeteenuse opereerimine tarbijatele kasu saamise eesmärgil.
  • Vee-ettevõtted lähtuvad oma tegevuses lisaks säästva keskkonnakasutuse põhimõttest ning annavad oma panuse säästvale veeressursi tarbimisele läbi loodusvara kasutamise tasude ning investeeringute kaasaegsetesse vee- ja kanalisatsioonisüsteemidesse jm rajatistesse.
  • Vee- ja kanalisatsiooniteenust osutavatele ettevõtetele on erinevate valdkonda puudutavate õigusaktidega kehtestatud suunised ja kohustused keskkonnaeesmärkide saavutamiseks, mille hulka kuulub ka tõhusa ja säästva veekasutuse edendamine.
  • Samas Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaüks kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hoiduma sellele kahju tekitamast, Säästva arengu seadus § 3 lg 1. Seega kodanike panus veekasutuse säästmises ning veekogude ja põhjavee hea seisundi säilimises, toimub veeteenuse hinna ning mõistliku ja säästva vee tarbimise kaudu.
 

 

 

Harku alevik, avalik arutelu, 23.01.2023 autorilt Sigrid Nieländer

Harku alevik, avalik arutelu, 23.01.2023 - pdf.doc

Popup